Wie zijn wij? Wat doen wij? - Routes in Groningen

Wie zijn wij? Wat doen wij?

Wie zijn wij? Wat doen wij?

Routebureau Groningen is hét startpunt voor routegebonden recreatie in Groningen. Routebureau Groningen vormt een centraal platform voor routegebonden recreatie en waarborgt de kwaliteit van Groninger routes. Wandel-, fiets- en vaarroutes worden door ons digitaal ontsloten. De ambitie is om te groeien tot een routebureau voor alle routegebonden recreatie.

Wij zorgen voor de ontsluiting van recreatieve routes in de provincie Groningen maar samen met onze vrijwilligers wordt ervoor gezorgd dat de routes ook up-to-date blijven. Wandelaars, fietsers en vaarenthousiastelingen van binnen en buiten onze mooie provincie willen wij verrassen met prachtige stukjes landschap.

Heb je een vraag of wil je een route op onze website laten plaatsen? Neem contact met ons op.

Onze taken

 1. Centrale functie voor recreatieve routes in Groningen: bijvoorbeeld door het realiseren van een provinciedekkend wandelnetwerk.
 2. Waarborgen van de kwaliteit van de routes: samen met onze vrijwilligers zorgen wij hiervoor. Elk jaar vinden controles plaats, waarbij wandelroutes worden nagelopen door onze vrijwilligers. Het fietsnetwerk wordt doorlopend gecontroleerd.
 3. Communicatie naar de consument: onder andere via onze nieuwsbrief en deze website. Op onze Facebook-, Instagram- enTwitterpagina delen wij wekelijks een leuke wandel-, fiets of vaarroute. Deze routes proberen wij zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij ondernemers en evenementen in de provincie.
 4. Uitwerken van het groeimodel. Het uitwerken van het groeimodel heeft geresulteerd in het Ambitieplan Routebureau Groningen 2016-2020. Hierin zijn de ambities van de stichting voor de komende jaren uitgewerkt. Dit Ambitieplan is de basis voor het project ‘Routegebonden recreatie Groningen’.

Samen met provincie Groningen, de Groninger gemeenten, Marketing Groningen, toeristische ondernemers en vrijwilligers werkt Routebureau Groningen hard aan de ontwikkeling van Groningen als toeristische bestemming. Meer toerisme betekent behoud en verbetering van de leefbaarheid, inkomen voor ondernemers, werkgelegenheid voor de inwoners van Groningen en uiteraard eenmooie provincie om in te wonen en recreëren!

Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad van Advies komt periodiek bijeen en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de uitvoering van het beleid. In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers van de volgende organisaties.

 • Marketing Groningen
 • Wandelnet
 • Koninklijke Wandel Bond Nederland
 • Huis voor de Sport
 • BoerenNatuur
 • Gronings Particulier Grondbezit
 • ANWB
 • Natuurmonumenten
 • Het Groninger Landschap
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Vereniging Groninger Dorpen
 • Fietsersbond
 • Landelijk Fietsplatform
 • Stichting Wandelen in Westerwolde
 • Watersportverbond
 • RECRON
 • Groninger gemeenten
“Het is een samensmelting van heel veel mooie momenten”
Janine Abbring

Partners

Om de ambities van Routebureau Groningen zo goed mogelijk te behalen, is het van belang om verschillende partners bij onze ambities te betrekken. Onze partners zijn hieronder beschreven.

Provincie Groningen

Routebureau Groningen sluit in haar ambities aan op de visie van provincie Groningen over routeontwikkelingen voor de komende jaren.

Groninger gemeenten

De Groninger gemeenten zijn een belangrijke partner voor Routebureau Groningen. Draagvlag en betrokkenheid van gemeenten is noodzakelijk omdat gemeenten voor een belangrijk deel eigenaar worden en zijn van de routeproducten. De routegebonden ambities van het Routebureau Groningen dragen in grote mate bij aan de kwaliteit van de toeristische sector in de gemeenten. Economie en leefbaarheid worden sterk gestimuleerd.

Marketing Groningen

Voor de vertaalslag van de werkzaamheden van Routebureau Groningen naar de consument is Marketing Groningen een belangrijke partner. Routebureau Groningen en Marketing Groningen stemmen de werkzaamheden op elkaar af om een optimaal resultaat van het werk te kunnen behalen. Marketing Groningen is verantwoordelijk voor de vermarkting van Groningen, Routebureau Groningen draagt zorg voor kwalitatief goede routes en route-input voor marketingcampagnes.

Belangenorganisaties

Routebureau Groningen betrekt belangrijke vertegenwoordigers van routegebonden recreatie op zowel regionale als landelijke schaal bij haar ambities. Het Landelijk Fietsplatform, Stichting Wandelnet en Stichting Waterrecreatie Nederland zijn belangrijke partners om de werkzaamheden goed af te stemmen op nieuwe trends en ontwikkelingen en op het landelijk routenetwerk. Daarnaast zijn in de provincie verschillende belanghebbenden actief. Verschillende daarvan zijn lid van de Raad van Advies. Partijen die hierin niet vertegenwoordigd zijn worden bij de ontwikkelingen betrokken om tot een zobreed mogelijk gedragen plan te komen.

Vrijwilligers

Jaarlijks zetten meer dan 50 vrijwilligers zich in om het Groninger routeaanbod te controleren en knelpunten te signaleren. Zij spelen een belangrijke rol bij de zorg voor een kwalitatief goed routeaanbod.

Het toeristisch veld

Toeristische ondernemers en lokale VVV’s zijn belangrijke ambassadeurs van het toeristisch aanbod in Groningen. Zij staan dagelijks in contact met toeristen en recreanten. Routebureau Groningen Marketing Groningen willen dan ook graag dat de routeproducten goed onder de aandacht komen bij deze ambassadeurs.